എം ജി സർവകലാശാലയുടെ കോളേജുകളിൽ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കു ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഹെല്പ് ഡെസ്‌ക് കോഴഞ്ചേരി സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ ആരംഭിച്ചു.     
logo